สมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมกรรมการผู้ตัดสินยูโด ประจำปี 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ การพัฒนา (ผู้ตัดสิน) กีฬายูโด ระดับ 2 และในคราวเดียวกันจะเป็นการอบรมผู้ตัดสินระดับนานาชาติ(สหพันธ์ยูโดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEA))ด้วย การอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมกติกาใหม่ล่าสุดของสหพันธ์ยูโดนานาชาติ(IJF) โดยได้รับความร่วมมือจากสหพันธ์ยูโดแห่งเอเชีย และสหพันธ์ยูโดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการส่งวิทยากรมาให้การอบรมในครั้งนี้ 3 ท่าน คือ     Mr.Moammer Saad Moammer : Referee Director OF JUA     Mr.David F. Cartor : Sports Director OF JUA     Mr.Lee WIng Fook OF SEA : Referee Director OF SEA

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ารับการอบรมต้องมีคุณสมบัติดังนี้     1.มีวิทยฐานะทางยูโดระดับสายดำขึ้นไป     2.เป็นผู้ตัดสินกีฬายูโดของสมาคมยูโด ฯ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค     3.เป็นผู้ตัดสินที่ยังไม่ได้สอบขึ้นทะเบียนผู้ตัดสินสมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ฯ     4.เป็นผู้ตัดสินกีฬายูโดของสถาบันการศึกษา ชมรม สโมสร

กรุณากรอกใบทะเบียนประวัติส่งมาที่ สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือ E-mail: judo.thailand@yahoo.com หรือ FAX 02-3691514 ติดต่อสอบถาม 02-3190207 

ปิดรับสมัครวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เพื่อสมาคมจะได้พิจารณาผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดาวน์โหลดใบทะเบียนประวัติ