รายการทั้งหมด 1 รายการ

การอบรมผูฝกสอนกีฬายูโด ประจําป 2559 (Olympic Solidarity C...

ตามที่ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณางบประมาณสนับสนุนใหแก สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทยฯ จัดการอบรมผูฝกสอนกีฬายูโด ประจําป 2559 (Olympic Solidarity Certification in Judo Co...

อ่านต่อ