ตามที่ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณางบประมาณ

สนับสนุนใหแก สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทยฯ จัดการอบรมผูฝกสอนกีฬายูโด ประจําป 2559 (Olympic Solidarity Certification in Judo Coaching 2016) ระหวางวันที่ 22 24 ธันวาคม 2559 ณ สนามฝกซอม และแขงขัน สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ การกีฬาแห่งประเทศไทย และทางสมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทยฯ ไดเชิญวิทยากรจํานวน 2 คน จากสถาบันโคโดกัน ประเทศญี่ปุน เดินทางมาใหการอบรม และความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้ฝึกสอนกีฬายูโดทุกท่าน ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้