**ประกาศสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์**
เรื่อง การสอบเลื่อนวิทยฐานะทางกีฬายูโด ประจำปี 2562 
สำหรับผู้ที่สนใจ ชมรม และสมาชิกสโมสร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกำหนดการสอบเลื่อนวิทยฐานะทางกีฬายูโด ตามเอกสารแนบ